Xua khí xấu nhà mới

Cách giúp bạn làm xua khí xấu khi về nhà mới

Nếu có điều kiện, hãy thay vàng găm bằng thạch anh trắng, cũng có ý nghĩa như vậy, nhưng công